Wijkanalyse Oosterflank, Rotterdam

Voor de laatnaoorlogse woonerfwijken Oosterflank (Prins Alexander), Beverwaard (IJsselmonde) en Zevenkamp (Prins Alexander) heeft VGG-Middelkoop de wijkanalyse vormgegeven. Opdrachtgevers waren de lokale woningbouwcorporaties, de deelgemeenten IJsselmonde en Prins Alexander en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Enerzijds is een ruimtelijke analyse opgesteld, waarbij het accent ligt op kwaliteiten en knelpunten in de ruimtelijke hoofdstructuur, de overgang tussen privé en openbaar, het openbaar gebied en parkeren, programma, voorzieningen en identiteit en architectuur. Dit resulteerde in de definitie van ruimtelijk kwetsbare buurten. Naast deze ruimtelijke verkenning is op blok- en buurtniveau een sociaal-economische analyse uitgevoerd waarbij is gekeken naar de woonduur, mobiliteit, uitkeringsontvangers, niet-werkende werkzoekenden, WOZ-waarden en meldingen van geweld en burengerucht. Door deze sociaal-economische factoren op een laag schaalniveau te koppelen aan de ruimtelijke analyse is een integraal beeld van de opgaven en kansen op buurtniveau geschetst. De integrale analyse is uiteindelijk gekoppeld aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst, waarbij zowel sociaal-economische als fysieke ingrepen aan de specifieke problematiek per buurt zijn gekoppeld. Niet gepubliceerd.

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.