Verkenning Post-65

De verkenning Post 65 beslaat het tijdvak vanaf 1965 tot 1990. Deze periode omvat belangrijke maatschappelijke, ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen met een weerslag op de fysieke leefomgeving. Rond 1990 vindt een duidelijke cesuur plaats met onder meer de Vierde Nota RO en de VINEX, de eerste Architectuurnota, vergaande decentralisatie van rijksbeleid, waaronder de Monumentenwet 1988, maar ook politieke omwentelingen in Europa en veranderingen in het onderwijs. Voor de periode na 1990 is er vanaf het heden gezien te weinig afstand in tijd voor voldoende reflectie en een objectief oordeel over de erfgoedbetekenis.

In het kader van de verkenning zijn 13 onderzoeken en diverse kleinere deelstudies uitgevoerd. Omdat er vanuit erfgoedperspectief nog weinig kennis was over de periode 1965-1990 en binnen het tijdsbestek van de verkenning niet alles kon worden onderzocht, is om focus aan te brengen met een tijdlijn bepaald wat de meest kenmerkende ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, omgevingskunst en de erfgoedzorg, waaronder de stadsvernieuwing.

Daarnaast is vooral ook gekeken naar actuele en te verwachten transformatieopgaven. Door ook dit perspectief mee te nemen in de onderzoeken kregen kennis en inzichten meteen actualiteitswaarde. Bij veel onderzoeken is samengewerkt met andere overheden, beheerders, onderwijs- en kennisinstellingen.

Kennisdeling vond daarnaast plaats tijdens bijeenkomsten en binnen nieuw opgerichte netwerken. Download hier de PDF.

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.