De binnenstads beleving en Rotterdam

Is er iets mis met de nieuwe binnenstad van Rotterdam? Is er terecht zoveel onbehagen met het herbouwde centrum van de grote Maasstad? Is dat centrum dan niet een van de erkende pronkstukken van de internationale moderne stedebouw? Moet het onbehagen au serieux genomen worden? In welke opzichten schiet de Rotterdamse binnenstad tekort? Waaraan zijn de tekorten toe te schrijven? Wat valt er nog aan te doen? Dit zijn vragen die aan de orde komen in de studie van de Rotterdamse hoogleraar in de sociale psychologie, Dr R. Wentholt.

De uitkomsten zijn belangwekkend voor een ieder die het wel en wee van Rotterdam ter harte gaat en, in ruimer verband, eveneens voor alle Nederlanders, met belangstelling voor de vraagstukken en de ontwikkeling van de moderne stedebouw.
Gangbare stedebouwkundige en architektonische praktijken worden kritisch belicht en de auteur rekent af met velerlei vooroordelen en heilige huisjes.
Uitgegaan wordt van een analyse van de functies die het centrum van een grote stad in onze tijd heeft te vervullen. Door de aan deze functies verbonden voorwaarden systematisch te stipuleren en met elkaar te verbinden, slaagt de studie erin meer te zijn dan een spreekbuis voor het steeds groeiende verzet tegen de 'nieuwe stedelijke lelijkheid'.
De psychologische inzichtvorming levert hier een concrete bijdrage tot het doorbreken van de impasse waarin de moderne stedebouw is geraakt.

 Meer...

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.