Bron: COS 

Bron: stedebouw in Rotterdam 

bron: Stedebouw in Rotterdam 

bron: Stedebouw in Rotterdam 

bron: Stedebouw in Rotterdam 

Stadsuitleg 1974-1984

De hang naar kleinschaligheid is ook in de verkaveling van de stadsuitleg van de jaren ’70 te zien. Toch is hier geen sprake van een omslag in de planningscultuur. De stadsuitleg van Rotterdam bleef het werkterrein van de dienst stadsontwikkeling die in de jaren ‘70 grootschaliger en globaler te werk ging dan daarvoor. Vanaf de jaren ’60 was het bouwinitiatief en de exploitatie van nieuwbouwwijken uitbesteed aan ontwikkelaars, bouwers en  corporaties. Plannen werden globaler en meer bepaald door proces dan door stedenbouwkundige overwegingen. De menging van woontypes die in de stempelwijken van de jaren ’50 was toegepast werd omwille van flexibiliteit en procesbeheersing verlaten. In wijken als en Groot-IJsselmonde, Hoogvliet en vooral Ommoord leidde dit tot grotere en homogene woongebieden.

Oosterflank, Beverwaard en Zevenkamp de drie jaren ’70 wijken van Rotterdam zijn evenals de eerdere uitbreidingsplannen opgezet als zelfstandige wijken rondom een voorzieningencentrum met een lusvormige hoofdontsluiting. Alle drie hebben ze een globaal bestemmingsplan waarbinnen deelplannen worden uitgewerkt door architecten. In de uitwerking van de drie uitlbreidingswijken is geëxperimenteerd met stedelijke beeldvorming bij gebrek aan duidelijke stedenbouwkundige structuur. Als reactie op de hoogbouw van Ommoord, werden deelplannen gemaakt met laagbouw in gevarieerde bouwvormen. Typologieën van stedelijke ruimte als singels, grachten, bouwblokken en hoven werden ingezet om het stedelijke identiteit te scheppen. Van onderlinge afstemming of aansluiting op de hoofdstructuur was echter vaak geen sprake. In Oosterflank werden de begrenzingen tussen deelgebieden de arbitraire overgangen tussen woonidentiteiten. Het benutten van de morfologie van de polder in Beverwaard zorgde voor meer structuur, alhoewel de verkaveling veel afwijkingen en verspringingen had. In Zevenkamp is juist weer de functionele zonering tussen park, groengebieden en wijkcentrum als structurerend element gebruikt.

Ontleend aan E. Brandes ea. Stadsuitbreidingen in Rotterdam in Stedenbouw in U. Barbieri, Rotterdam, plannen en opstellen 1940-1981, Rotterdam 1982

facts & figures

Vijftien procent van de Rotterdamse woningbouw is uit de periode 1974-1984. Anders dan elders in Nederland is een groot deel daarvan in de bestaande stad gebouwd in het kader van stadsvernieuwing en binnestadsaanpak. In het kader van R'70 is de woningvoorraad uit de periode ’74-’84 geanalyseerd.


Het ontstaan van een nieuwe Rotterdamse stadsplanning opgesplitst in uitleggebieden, stadsvernieuwing en binnenstadsaanpak heeft grote invloed gehad op de vorm van de stad.